Nomad

65 tekstów – auto­rem jest No­mad.

Nie ma mądre­go bez głupiego. 

anegdota
zebrała 15 fiszek • 21 czerwca 2013, 11:25

Cza­sami wychodzi­my na ring tyl­ko po to, żeby wygrać. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 maja 2013, 14:59

Mu­si być che­mia, po­ciąg, na­pięcie...
Jak nie ma na­pięcia, to po­ciąg nie pojedzie. 

anegdota
zebrała 19 fiszek • 6 stycznia 2013, 22:05

Le­piej mieć sza­leńca po swo­jej stro­nie, niż wal­czyć prze­ciw­ko niemu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 czerwca 2012, 21:27

Czy te­go chcesz czy nie,
ale,
zaw­sze było, jest i będzie zaprzeczeniem. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 lutego 2012, 22:28

Sko­ro każdy jest in­ny,
to każdy jest ta­ki sam. 

aforyzm
zebrał 160 fiszek • 14 czerwca 2011, 21:19

Prze­ciętny człowiek ro­bi to, na co mu poz­wo­lono,
mądry to, cze­go mu nie zabroniono. 

aforyzm
zebrał 95 fiszek • 12 maja 2011, 19:46

W wielką podróż wy­rusza się małymi krokami. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 5 kwietnia 2011, 22:09

Miałem ją za głupią, a te­raz wszys­tko wy­daje mi się głupie po­za nią. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 30 marca 2011, 18:08

Ty­le w ser­cu ma ka­mieni, że w posąg się zamieni. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 marca 2011, 18:36

Nomad

Nomad

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność